Handelsbetingelser

1 ACCEPT
1.1 Ved at købe, anvende eller forsøge at anvende et gavekort:

(a) accepterer du, og er enig i, at være underlagt disse retningslinjer; og 
(b) anerkender du, at du har læst og forstået Borgerforeningen Svendborg Teaters politik om behandling af personoplysninger.

1.2 Hvis du lader en anden person bruge dit gavekort, skal du oplyse denne person om disse retningslinjer, som personen vil være underlagt.

2 OM DIT GAVEKORT
2.1 Dit gavekort bliver udstedt af Borgerforeningen Svendborg Teater. Det elektroniske gavekort er et gavekort du kan bruge i stedet for kontanter. 
Du anvender gavekortet, ved at kontakte Borgerforeningen Svendborg Teater – og her kan du indløse gavekortet til billetter til koncerter/arrangementer som Borgerforeningen Svendborg Teater er arrangør af.

Pengene trækkes fra kunden, når kunden modtager ordren på mail. Alle priser er i DKK. og inklusive moms.

2.2 Dit gavekort indeholder værdien af det beløb, der blev betalt, da gavekortet blev købt. Det er ikke et kreditkort, debitkort eller hævekort, og du vil ikke tjene renter på gavekortets balance.

2.3 Dit kort er gyldigt i 24 måneder fra købsdatoen.

2.4 Gavekortet kan ikke returneres eller refunderes bortset fra i de tilfælde, hvor du har ret til at returnere kortet, f.eks. hvis kortet er defekt eller i henhold til fortrydelsesretten som beskrevet i § 6. Du kan ikke annullere dit køb. Eventuel refundering kan kun ske til den person, som oprindeligt har købt gavekortet.

2.5 Efter dit gavekort er udløbet (gyldighedsperioden) kan du i en periode på op til 1 år anmode om, at en eventuel værdi af gavekortet indløses til den nominelle værdi. Værdien udbetales uanset gavekortet er blevet benyttet inden for gyldighedsperioden i forbindelse med et køb af billetter eller ej.

2.6 Du kan ikke ombytte dit gavekort til anden valuta eller til en anden type gavekort, ej heller kan en ubrugt restværdi fra to eller flere gavekort konsolideres på et nyt Borgerforeningen Svendborg Teater gavekort.

3 KØB OG AKTIVERING AF GAVEKORT
3.1 Du kan købe et gavekort fra Borgerforeningen Svendborg Teater via www.bfst.dk.

3.2 Du kan betale for gavekortet med de betalingsmetoder, du har fået oplyst af salgsstedet.

3.3 Du vil modtage en e-mail bekræftelse, når du købt og betalt et gavekort fra Borgerforeningen Svendborg Teater.

3.4 Når du køber gavekortet online, skal du følge den alm. bestillingsprocedure på hjemmesiden. Denne procedure omfatter en endelig bekræftelsesside, som giver dig mulighed for at kontrollere og bekræfte din bestilling og afslutte ordren.

3.5 Gavekort vil normalt blive leveret inden for 24 timer til den e-mailadresse, du har oplyst under købet.

3.6 Dit gavekort vil blive aktiveret og være klar til brug når det er købt. 

4 HVAD KAN DU KØBE MED DIT GAVEKORT?
4.1 Gavekortet kan bruges til at købe billetter til arrangementer hos Borgerforeningen Svendborg Teater, hvor Borgerforeningen Svendborg Teater er arrangør.

4.2 Du kan IKKE bruge dit gavekort til at købe varer eller tjenesteydelser udover arrangementer som Borgerforeningen Svendborg Teater er arrangør af.

4.4 Der vil ikke blive udstedt byttepenge på køb foretaget med dit gavekort. Et eventuelt restbeløb ud af det fulde beløb, du indbetalte ved køb af gavekortet, vil kunne bruges til et fremtidigt køb i overensstemmelse med disse retningslinjer.

5 HVOR KAN DU BRUGE DIT GAVEKORT?
5.1 Dit gavekort kan indløses via telefon eller mail til Borgerforeningen Svendborg Teater.

5.2 Du kan ikke indløse dit gavekort på andre websites.

5.3 Dit gavekort må kun anvendes til at foretage køb op til det beløb, som blev indsat på gavekortet ved det oprindelige køb. Dog kan betaling foretages med gavekort kombineret med en anden betalingsmetode såsom kreditkort eller debitkort.

5.4 Når du bruger dit kort til online transaktioner, skal du bruge det 3-cifrede sikkerhedsnummer skrevet på bagsiden af kortet for at fuldføre transaktionen.

5.5 Når du godkender en transaktion: 
 (a) bekræfter du, at du accepterer at betale købsprisen på de ønskede produkter; og 
 (b) du accepterer at betale købsprisen ved at værdien af dit gavekort bliver reduceret med købesummen, i forhold til den værdi, der var på gavekortet, da du købte det.

5.6 Du kan bruge gavekortet til de arrangementer hvor Borgerforeningen Svendborg Teater selv er arrangør. Dette fremgår under hvert punkt på hjemmesiden, hvem der er arrangør. 

6 FORBRUGERRETTIGHEDER - FORTRYDELSESRET
6.1 Hvis du har købt dit gavekort online eller over telefonen, og du afgiver ordrer som forbruger, vil følgende forbrugerrettigheder gælde.

6.2 I henhold til paragraf 17 af lov om visse forbrugeraftaler (forbrugeraftaleloven), har du fortrydelsesret og kan fortryde dit køb af gavekortet.

6.3 Fortrydelsesretten gælder i 14 dage. Som udgangspunkt vil fortrydelsesretten træde i kraft den dag, du modtager gavekortet.

6.4 I henhold til forbrugeraftaleloven har du ret til at modtage information om din fortrydelsesret. Din fortrydelsesret vil ikke træde i kraft, før du har modtaget denne information skriftligt (på papir eller via e-mail). Fortrydelsesretten vil dog altid udløbe senest 3 måneder efter, du har modtaget gavekortet.

6.5 Hvis du f.eks. modtager gavekortet mandag den 1., og du samtidig har modtaget den omtalte information, så vil fortrydelsesretten gælde til og med mandag den 15. Hvis du har modtaget informationen senere, f.eks. onsdag den 3., har du ret til at fortryde købet til og med den 17. Hvis fortrydelsesretten udløber på en helligdag, en lørdag, Grundlovsdag, 24. december eller 31. december vil fortrydelsesretten gælde til den efterfølgende arbejdsdag.

6.6 For at gøre brug af din fortrydelsesret bedes du kontakte Borgerforeningen på 62222321 i hverdage fra kl. 9-15.00. Du bedes oplyse dit ordrenummer, som du fik ved købet og som kan findes i den ordrebekræftelse, du har modtaget via e-mail.

7 GAVEKORTETS UDLØB
7.1 Du er berettiget til at bruge dit gavekort til at købe billetter hvor Borgerforeningen Svendborg Teater, er arrangøren op til 24 måneder efter købsdatoen. Dit gavekort er altså gyldigt i 24 måneder. 

7.2 Når der er gået 24 måneder fra købsdatoen, vil det ikke længere være muligt at bruge gavekortet. Det gælder også, hvis hele det beløb, der er sat ind på det, eller en del af det, endnu ikke er brugt. I stedet kan du indløse værdien på gavekortet i henhold til paragraf 2.5.

8 TJEK BALANCEN PÅ GAVEKORTET
Du kan tjekke balancen på gavekortet ved at kontakte Borgerforeningen Svendborg Teater.

9 SIKKERHED
9.1 Du skal behandle gavekortet på samme måde, som du ville behandle kontanter. Hvis du mister dit gavekort, vil det ikke blive erstattet, og du vil miste det beløb, der står på gavekortet på samme måde, som hvis du mistede kontanter.

10 RET TIL AT AFBRYDE, ANNULLERE ELLER NÆGTE EN TRANSAKTION
10.1 Borgerforeningen Svendborg Teater kan ophæve denne aftale, annullere dit gavekort eller nægte at gennemføre en transaktion, hvis vi mistænker, at kortet er brugt svigagtigt eller på en uautoriseret eller ulovlig vis, eller hvis vi har grund til at tro, at disse retningslinjer ikke er overholdt.

10.2 Hvis Borgerforeningen Svendborg Teater har behov for at undersøge en transaktion, der er foretaget med gavekortet, beder vi om, at du samarbejder med os, politiet eller en anden myndighed, som kræver dit samarbejde.

10.3 Borgerforeningen Svendborg Teater har ret til når som helst at annullere et gavekort og/eller denne aftale og refundere en eventuel ubrugt restværdi, så længe vi giver en frist på 2 måneder. Gavekortet vil forblive Borgerforeningen Svendborg Teaters ejendom.

11 DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER
Enhver personlig oplysning, som du videregiver til os i forbindelse med dit gavekort, vil blive behandlet i overensstemmelse med Borgerforeningen Svendborg Teaters politik om brug af personoplysninger. 

12 ANSVARSBEGRÆNSNING
12.2 Borgerforeningen Svendborg Teater er ikke ansvarlig for gavekort, der er mistet, stjålet, ødelagt eller brugt uden tilladelse, medmindre dette er et resultat af Borgerforeningen Svendborg Teaters uagtsomhed.

12.4 Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed i forhold til retningslinjerne, når de indtræffer efter aftalens indgåelse og forhindrer dens opfyldelse (force majeure): Arbejdskonflikter, strejker, lockout, og enhver anden omstændighed, som parterne ikke har været herrer over, såsom brand, krig, mobilisering eller uforudsete militære indkaldelser af tilsvarende omfang, sabotagehandlinger, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, forsømmelser eller handlinger fra tredjemand.

13 ÆNDRINGER
Borgerforeningen Svendborg Teater kan ændre retningslinjerne i denne aftale på ethvert tidspunkt ved at offentliggøre en ændret udgave på bfst.dk pga. en eller flere af følgende årsager:

(a) for at afspejle indførelse eller udvikling af nye systemer, driftsmetoder, tjenester eller faciliteter (herunder, uden begrænsning, tilføjelse eller fjernelse af varer eller tjenesteydelser, som kan købes med gavekortet); 
(b) for at afspejle en ændring eller en forventet ændring i markedsvilkårene, almindelig god praksis eller omkostningerne ved at levere tjenester til vores kunder; 
(c) for at overholde en kontrakt, lov, bestemmelse eller andet krav, som Borgerforeningen Svendborg Teater skal følge; 
(d) for at være i overensstemmelse med ændringer eller forventede ændringer i love eller regler for beskatning eller andre anbefalinger fra finanstilsynet eller et tilsvarende regulerende organ. 
(e) for at sikre, at vores forretning drives fornuftigt og forbliver konkurrencedygtig; 
(f) for at tage hensyn til en afgørelse fra en domstol, ombudsmand, regulator eller lignende organ, der har juridisk eller kommerciel jurisdiktion over Borgerforeningen Svendborg Teater; 
(g) for at gøre retningslinjerne i denne aftale mere retfærdige eller tydeligere for dig; 
(h) for at afhjælpe eventuelle fejl, der måtte blive opdaget i god tid.

14 GENERELT
14.1 Enhver forsinkelse eller forsømmelse fra Borgerforeningen Svendborg Teaters side i at udøve de rettigheder, der er beskrevet i dette dokument skal ikke betragtes som en fravigelse af de rettigheder, der er beskrevet her, eller forhindre, at rettighederne kan på råbes på et senere tidspunkt.

14.2 Hvis en paragraf i denne aftale skønnes umulig at håndhæve eller ulovlig, vil de resterende paragraffer stadig gælde til fulde.

14.3 Vi forbeholder os retten til at overdrage vore rettigheder på et hvilket som helst tidspunkt uden forudgående skriftligt varsel. Vi forbeholder os retten til at underlevere enhver af vores forpligtelser i denne aftale.

14.4 Tredjemand, som ikke er del af denne aftale, har ikke hjemmel til at håndhæve paragrafferne i disse retningslinjer.

14.5 Alle aftaler vedr. køb af gavekort, herunder et e-gavekort, skal være på dansk.

14.6 Denne aftale, og enhver tvist eller ethvert krav, der udspringer af eller i forbindelse med den (herunder ikke-kontraktlige tvister eller krav), skal afgøres og fortolkes i overensstemmelse med dansk ret. Du accepterer uigenkaldeligt at underkaste dig den ikke-eksklusive jurisdiktion for domstolene i Danmark i forhold til ethvert krav eller spørgsmål, der udspringer af eller i forbindelse med denne aftale (herunder ikkekontraktlige tvister eller krav).

15 KONTAKT KUNDESERVICE
15.1 Hvis du har brug for hjælp til indløsning af dit gavekort, kan du kontakte administrationen på telefon 6222 2321 eller mail@bfst.dk.

Dit gavekort kan Borgerforeningen Svendborg Teater kan anvendes med det samme, når det er modtaget på mail. Gavekortet anvendes ved at modtager kontakter Borgerforeningen Svendborg Teater via mail eller telefon, og angiver den unikke kode samt hvilket arrangement modtager ønsker billetter til. Derefter modtager modtager sine billetter.